strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Management
človeškega kapitala
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Uspešnica založbe
 
Management
človeškega kapitala
 
Priročnik za celostno upravljanje človeškega kapitala in človeških virov v praksi sodobnih organizacij znanja. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Nepogrešljiv priročnik
v dobi ekonomije znanja.
 
Management človeškega kapitala je v razvoju intelektualnega kapitala povzročil doslej največjo revolucijo v vsej zgodovini sodobnih organizacij.
 
 
 
Vse na enem mestu za razvoj
človeškega kapitala.
 
Priročnik vam pomaga vstopiti v svet ključnega kapitala organizacij, prikaže sisteme za uspešno upravljanje človeškega kapitala in načine njihove uporabe v praksi ter razkrije učinkovite pristope za razvoj odličnih zaposlenih.
 
 
 
Več kot 350 strani napotkov
za izboljšanje prakse.
 
Vsa orodja, ki jih potrebujete za celostno upravljanje človeškega kapitala in zaposlenih, tokrat prvič zbrana na enem mestu.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Management človeškega kapitala
 
     Zbirka: Intelektualni kapital
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: september 2006
 
     Število strani in mere: 354 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 961-91837-0-3
 
     COBISS ID: 227422208
 
     Cena: 24,20 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Investicije v človeški kapital
 
     so danes najdonosnejše in tudi
 
     najvarnejše. Človeški kapital
 
     lahko brezmejno plemenitimo,
 
     njegova vrednost lahko samo
 
     narašča in, kar je morda
 
     najpomembnejše, le kapitala
 
     v tej obliki nam nihče ne
 
     more vzeti.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Razvoj področja managementa človeškega kapitala nam je prvič v vsej zgodovini sodobnih organizacij ponudil neslutene možnosti razvoja človeškega kapitala in delovne sile ter nam obenem podal tudi rešitve vprašanj, na katera niti kadrovski management niti management človeških virov nista znala odgovoriti.
 
    Knjiga nam celostno in na enostaven način razkriva izjemno široko paleto aplikativnih pristopov, sistemov in konceptov odličnega managementa človeškega kapitala ter upravljanja z zaposlenimi kot edinimi aktivnimi generatorji in nosilci človeškega kapitala v organizacijah. Osnovni namen knjige ni le v zagotavljanju bolj uspešnega in učinkovitega upravljanja s človeškim kapitalom zgolj v namen doseganja višje stopnje dobičkonosnosti, zagotavljanja konkurenčne prednosti, višje stopnje ugleda, intenzivnejše rasti in razvoja organizacije, temveč je osnovni namen knjige predvsem v doseganju bolj kvalitetnega upravljanja z zaposlenimi, doseganju večje usklajenosti med zahtevami delodajalcev in željami delojemalcev ter vzpostavljanju bolj humanega ravnanja z zaposlenimi.
 
    Knjiga je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z upravljanjem zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških virov. Verjamem, da je knjiga lahko odličen praktičen pripomoček na mizi vsakega managerja človeških virov in človeškega kapitala, kadrovika ali managerja znanja v organizaciji. Obenem je knjiga namenjena tudi vsem vodilnim in vodstvenim zaposlenim, ne glede na nivo vodenja. Knjigo priporočam tudi študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se pri svojem študiju srečujejo s področji managementa človeških virov in človeškega kapitala ter s področjem delovnih razmerij. Knjiga je zato lahko odličen dodaten pripomoček študentom Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za upravo, Fakultete za management in drugih fakultet. Nenazadnje je knjiga namenjena tudi vsem zaposlenim in zagotavljanju njihovega celostnega ter kvalitetnega razvoja znotraj organizacij.
 
    V primeru, da bo vsakdo, ki se pri svojem delu ukvarja z managementom človeškega kapitala in človeških virov ter z upravljanjem zaposlenih, v tej knjigi našel vsaj en koristen nasvet in ga uspešno uporabil pri svojem delu, potem je knjiga nedvomno dosegla svoj namen. Upam pa, da bo namen presežen in da bo knjiga pomembno prispevala tudi k razvoju odličnih managerjev človeškega kapitala v organizacijah ter da bo opomnila vsakega vodjo in vsakega kadrovika kaj je njegovo temeljno poslanstvo pri delu z ljudmi.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
I. del: Človeški kapital kot temeljni vir uspeha
 
  
1. poglavje: Razvoj človeškega kapitala v ekonomiji znanja
 
  
2. poglavje: Korporativni intelektualni kapital
 
  
3. poglavje: Človeški kapital in razvoj organizacije
 
  
4. poglavje: Celostni management človeškega kapitala
 
  
5. poglavje: Organizacija managementa človeškega kapitala
 
  
6. poglavje: Razmerja med procesnim in človeškim kapitalom
 
  
7. poglavje: Razmerja med inovacijskim in človeškim kapitalom
 
  
8. poglavje: Razmerja med relacijskim in človeškim kapitalom
 
  
9. poglavje: Razmerja med socialnim in človeškim kapitalom
 
10. poglavje: Učeča se organizacija in organizacija znanja
 
11. poglavje: Management znanja in razvoj izobraževanja
 
12. poglavje: Trženje znanja in inovacij v družbi znanja
 
13. poglavje: Sodobni management kompetenc
 
14. poglavje: Merjenje človeškega kapitala
 
15. poglavje: Orodja managementa človeškega kapitala
 
II. del: Zaposleni kot vir človeškega kapitala
 
16. poglavje: Pridobivanje in izbiranje bodočih zaposlenih
 
17. poglavje: Zaposlovanje in razporejanje zaposlenih
 
18. poglavje: Uvajanje zaposlenih in poskusno delo
 
19. poglavje: Opravljanje pripravništva zaposlenih
 
20. poglavje: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
 
21. poglavje: Razvoj in upravljanje kariere zaposlenih
 
22. poglavje: Celostno upravljanje kompetenc zaposlenih
 
23. poglavje: Vzpodbujanje inovativnosti zaposlenih
 
24. poglavje: Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih
 
25. poglavje: Izvajanje letnih razgovorov z zaposlenimi
 
26. poglavje: Razvoj ključnih zaposlenih
 
27. poglavje: Zagotavljanje rotiranja zaposlenih
 
28. poglavje: Prerazporejanje zaposlenih
 
29. poglavje: Izvajanje ocenjevanja zaposlenih
 
30. poglavje: Delovni in razvojni načrti zaposlenih
 
31. poglavje: Napredovanje zaposlenih
 
32. poglavje: Timsko in skupinsko delo zaposlenih
 
33. poglavje: Demokratično komuniciranje z zaposlenimi
 
34. poglavje: Upravljanje kulture in klime med zaposlenimi
 
35. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih
 
36. poglavje: Pripadnost in lojalnost zaposlenih
 
37. poglavje: Sodobne mehke tehnike v vodenju zaposlenih
 
38. poglavje: Odličnost v upravljanju z zaposlenimi
 
39. poglavje: Normativna ureditev upravljanja z zaposlenimi
 
40. poglavje: Standardi v upravljanju z zaposlenimi
 
41. poglavje: Benchmarking v upravljanju z zaposlenimi
 
42. poglavje: Sistemizacija delovnih mest zaposlenih
 
43. poglavje: Informacijski sistemi v upravljanju z zaposlenimi
 
44. poglavje: Etika in profesionalizem v odnosu z zaposlenimi
 
45. poglavje: Stres, mobbing in izgorevanje zaposlenih
 
46. poglavje: Prenehanje delovnih razmerij z zaposlenimi
 
47. poglavje: Evalviranje in presoja upravljanja z zaposlenimi
 
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
 
Stvarno kazalo
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.