strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Kako vodim
skupino in tim
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako vodim skupino in tim
 
Žepni priročnik za pravilno in učinkovito vodenje skupin in timov. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Pridobite veščine vodenja
timov in skupin.
 
S pomočjo timskega in skupinskega pristopa k izvajanju del in nalog ter pridobivanju novih znanj je na podlagi učinkov sinergije in kohezije mogoče dosegati višjo stopnjo uspešnosti in učinkovitosti kot zgolj z združevanjem rezultatov individualnega dela. Pravilno vodenje timov in skupin je zato veščina, ki jo mora pridobiti in obvladovati vsak sodoben vodja.
 
 
 
Spoznajte načela delovanja
timov in skupin.
 
Uspešnost timov in skupin temelji na vodenju s cilji, doseganju odličnosti pri delu, stalnem izboljševanju, nehierarhični komunikaciji, demokratičnem vodenju, doseganju konsenza pri odločanju, inoviranju, razvoju kompetenc ter hitremu prilagajanju spremembam.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako vodim skupino in tim
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Littera Picta d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: marec 2014
 
     Število strani in mere: 46 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-8-3
 
     COBISS ID: 259134720
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »S pravilnim in učinkovitim
 
     vodenjem tima in skupine
 
     je tudi v primeru povprečnih
 
     in podpovprečnih virov in
 
     pogojev mogoče doseči visoko
 
     nadpovprečne rezultate,
 
     medtem ko nepravilno vodenje
 
     celo visoko kompetentnega
 
     in perspektivnega tima in
 
     skupine lahko onemogoča
 
     njegovo odličnost ali celo
 
     izniči rezultate.«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Celostna in učinkovita timska oziroma skupinska organiziranost je postala razvojna vizija in perspektiva tako velikih in srednje velikih kot tudi majhnih in mikro podjetij ter organizacij. Z uvajanjem timske in skupinske organiziranosti se vselej spreminja celotna organizacija, ki s pomočjo upravljanja tovrstnega načina delovanja razvija sodobne in nujno potrebne pristope permanentne rasti in razvoja, inoviranja in stalnega izboljševanja, aktivnega participiranja vseh zaposlenih, tehnološkega napredka, permanentnega učenja in aktivne uporabe znanj, poslovnega promoviranja ter v splošnem zlasti pristope poslovne odličnosti. Zagotavljanje uspešnega in učinkovitega sodelovanja med člani tima in skupine ter izkazovanje rezultatov z ustvarjeno novo oziroma dodano vrednostjo, pa zahteva pravilno in učinkovito vodenje tako skupine in tima kot celote kot tudi njegovih posameznih članov.
 
    Žepni priročnik za učinkovito in pravilno vodenje timov in skupin obravnava temeljna načela oblikovanja, vodenja in celostnega razvoja timov in skupin. Uvodoma se bomo seznanili z značilnostmi timske in skupinske organiziranosti ter z najpomembnejšimi prednostmi in načeli skupinskega in timskega načina dela. Osvojili bomo ključna pravila pri oblikovanju uspešnih in zmagovalnih timov in skupin ter doseganja njihove učinkovitosti. V priročniku je poseben poudarek namenjen zlasti vlogi vodje v skupini in timu. Posvetili pa se bomo tudi skupinski in timski participaciji ter mreženju, temeljnim nalogam in ciljem timov in skupin, motiviranju in nagrajevanju članov tima in skupine, spodbujanju inovativnosti in učenja v skupini in timu ter načinu skupinskega in timskega komuniciranja. Nenazadnje so v priročniku osvetljeni še temel- jni izzivi skupinskega in timskega dela, smernice pri spreminjanju in prilagajanju timov in skupin ter spremljanje dosežkov skupine in tima.
 
    Priročnik odlikujejo, tako kot celotno zbirko knjižic »30 minut za vodenje«, priročnost za takojšnjo uporabo v poslovni praksi, enostavnost in razumljivost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom in vodjem na vseh nivojih in področjih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Timska in skupinska
 
     organizacija sta pri
 
     opravljanju del in nalog
 
     ter doseganju korporativnih
 
     ciljev postali osnovni način
 
     delovanja vseh sodobnih
 
     organizacij.«
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev skupine in tima
 
  
2. poglavje: Timska in skupinska organiziranost podjetja
 
  
3. poglavje: Prednosti skupinskega in timskega dela
 
  
4. poglavje: Načela skupinskega in timskega dela
 
  
5. poglavje: Oblikovanje skupine in tima
 
  
6. poglavje: Vloga vodje v skupini in timu
 
  
7. poglavje: Doseganje učinkovitosti skupine in tima
 
  
8. poglavje: Vodenje posameznih članov skupine in tima
 
  
9. poglavje: Naloge in cilji skupine in tima
 
10. poglavje: Skupinska in timska participacija
 
11. poglavje: Skupinsko in timsko mreženje
 
12. poglavje: Učenje v skupini in timu
 
13. poglavje: Inovativnost v skupini in timu
 
14. poglavje: Komuniciranje v skupini in timu
 
15. poglavje: Motiviranje v skupini in timu
 
16. poglavje: Nagrajevanje v skupini in timu
 
17. poglavje: Spremljanje dosežkov skupine in tima
 
18. poglavje: Prilagajanje in spreminjanje skupine in tima
 
19. poglavje: Temeljni izzivi skupinskega in timskega dela
 
20. poglavje: Proces razvoja skupin in timov
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.