strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Kako upravljam
znanja
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako upravljam znanja
 
Žepni priročnik za celostno upravljanje korporativnih in individualnih znanj.
 
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte znanje
kot kapital organizacij.
 
Znanje ima vse lastnosti kapitala in tudi trg znanja je postal kapitalski. Zato moramo v organizacijah zagotoviti, da znanje ne bo predstavljalo zgolj vira, temveč da bo v vlogi ustvarjalca dodane vrednosti.
 
 
 
Naučite se celostnega
upravljanja znanja.
 
Znanje je potrebno načrtno upravljati, saj v nasprotnem primeru sploh ne vemo, s katerimi znanji razpolagamo, ali ustvarjajo novo vrednost, kakšna znanja potrebujemo, ali jih optimalno uporabljamo in ali znanja sploh dotekajo v organizacijo ali pa nam ustvarjeno novo znanje morda zgolj propada.
 
 
 
Razvijte sodobno
organizacijo znanja.
 
Analiziranje obstoječih znanj, določanje potreb po znanjih, izobraževanje, prenos znanj, razvoj in uporaba novih znanj ter zaščita in trženje znanj.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako upravljam znanja
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: oktober 2010
 
     Število strani in mere: 46 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-5-2
 
     COBISS ID: 252756224
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Izziv ekonomije znanja
 
     se ne nahaja v pridobivanju
 
     obstoječih in dostopnih znanj,
 
     temveč v ustvarjanju novih
 
     znanj, ki na trgu dosegajo
 
     visoke vrednosti.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Izziv sodobnih organizacij ni več zgolj v pridobivanju obstoječih znanj, na osnovi katerih lahko ustvarjamo nova znanja, ki so izvirna, kakovostna in uporabna, temveč v gospodarni uporabi, trženju in plemenitenju znanj, katerim ohranjamo in povečujemo ceno, obstojnost in uporabnost. Ključni del konkurenčnega boja pa izvira iz zagotovitve stalnega ustvarjanja dodane vrednosti iz naslova znanja ter s tem njegovo pretvarjanje v finančni kapital in nove oblike intelektualnega kapitala.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali temelje upravljanja z znanjem. Seznanili se bomo z lastnostmi znanja kot kapitala v ekonomiji znanja in z razvojem učeče se organizacije ter organizacije znanja kot njene nadgradnje. Poleg načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja v okviru upravljanja z znanjem, se bomo dotaknili tudi širšega področja upravljanja kompetenc. Spoznali bomo pristop določanja potreb po znanjih, pridobivanje znanj z izobraževanjem, širjenje in prenos znanj, uporabo znanj v neposredni praksi in sisteme pravne zaščite znanj ter osvetlili problem obstojnosti znanj na sodobnem trgu znanja.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom, podjetnikom, upravljalcem znanja in drugim uporabnikom.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Znanje kot ključni vir
 
     konkurenčne prednosti je
 
     potrebno načrtno upravljati,
 
     da bi ga lahko pretvorili
 
     v finančni kapital
 
     in v nove oblike

     intelektualnega kapitala.
«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Znanje kot kapital
 
  
2. poglavje: Izobraževanje zaposlenih
 
  
3. poglavje: Učeče se organizacije
 
  
4. poglavje: Organizacije znanja
 
  
5. poglavje: Vseživljenjsko učenje
 
  
6. poglavje: Upravljanje znanj
 
  
7. poglavje: Upravljanje kompetenc
 
  
8. poglavje: Menedžerji znanja
 
  
9. poglavje: Potrebe po znanjih
 
10. poglavje: Pridobivanje znanj
 
11. poglavje: Širjenje in prenos znanj
 
12. poglavje: Uporaba in trženja znanj
 
13. poglavje: Zaščita in obstojnost znanj
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.