strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako izdelam
karierni načrt
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
  Žepni poslovni priročnik
 
Kako izdelam karierni načrt
 
Žepni priročnik za pripravo in uporabo kariernih načrtov pri vodenju zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Izkoristite prednosti izdelave
kariernih načrtov.
 
Priprava in uporaba kariernih načrtov omogočata celostno in sistematično skrb za načrtovanje kariere posameznikov in njihove stabilne rasti v vse hitreje spremenljivih pogojih korporativnega razvoja in trga. Načrtna izgradnja in razvoj potencialov zaposlenih ter njihovih karier omogočata organizaciji dolgoročno zagotavljanje uspešnih in učinkovitih sodelavcev, zaposlenim pa sta omogočena pravilno usmerjen strokovni razvoj in napredovanje.
 
 
 
Uporabite individualno voden
razvoj zaposlenih.
 
Karierni načrti zagotavljajo oseben pristop k razvoju zaposlenih, ki omogoča izpostavitev vseh potencialov in povečanje prednosti vsakega posameznika ter hkrati zmanjšuje njegove pomanjkljivosti in slabosti.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako izdelam karierni načrt
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Nonparel d.o.o., Kranj
 
     Fotografija na naslovnici: MediaFocus Int., Florida, ZDA
 
     Izid: september 2019
 
     Število strani in mere: 43 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-9-0
 
     COBISS ID: 287317248
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Temeljni namen
 
     izdelave kariernih načrtov
 
     je v prepoznavanju,
 
     pravilni uporabi in
 
     načrtnem razvoju vseh
 
     človeških potencialov,
 
     s katerimi razpolagamo
 
     v organizaciji.«
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Individualni karierni načrti so orodje kariernega menedžmenta in predstavljajo nepogrešljiv element sodobnega vodenja zaposlenih v organizacijah. Karierni načrt optimalno usklajuje dejansko raven strokovnega in osebnega razvoja vsakega posameznika s trenutnimi in predvidenimi zahtevami, potrebami in cilji organizacije ter potenciali in tudi željami zaposlenega, kar omogoča pravilno in sistematično usmerjanje kariernega razvoja. Osebni karierni načrt zagotavlja uskladitev kariernih interesov zaposlenega in organizacije ter nudi ključne smernice za pravilen in individualno voden razvoj vsakega posameznika.
 
    Žepni priročnik za pripravo in praktično uporabo kariernih načrtov celovito predstavlja koncept individualnega kariernega načrta in vse njegove vsebinske elemente, na podlagi katerih lahko samostojno pripravimo osebne karierne načrte zaposlenih. Predstavljena je vloga kariernih načrtov v organizacijah in namen njihove izdelave in uporabe ter temeljne prednosti, tako za zaposlene kot celotno organizacijo. V priročniku je izpostavljena vloga neposrednih vodij in zaposlenih pri pripravi kariernih načrtov. Poudarek je namenjen tudi izvedbi, poteku in vsebini osebnega kariernega razgovora med vodjo in sodelavcem ter v povezavi z izvedbo rednih letnih razgovorov. Orisane so temeljne oblike kariernih načrtov in razlike med razvojnimi, kompetenčnimi in kariernimi načrti. Prav tako je predstavljena uporaba individualnega kariernega načrta pri izobraževanju, načrtovanju del in nalog, ocenjevanju zaposlenih in napredovanju. Osvetljen je tudi način ureditve sistema kariernih načrtov v organizaciji, pomen spremljanja njihovega uresničevanja in spreminjanja.
 
    Priročnik odlikujejo, tako kot celotno zbirko knjižic »30 minut za vodenje«, priročnost za takojšnjo uporabo v poslovni praksi, enostavnost in razumljivost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah vodenja zaposlenih, za pridobivanje katerih je na voljo vse manj časa. Hkrati gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se vodstva organizacij vse pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa potrebujemo uporabna znanja in praktične nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom, kadrovikom in vodjem na vseh nivojih in področjih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Cilj uvedbe in uporabe
 
     kariernih načrtov je
 
     v doseganju čim boljše
 
     usklajenosti danih možnosti,
 
     ciljev in zahtev organizacije
 
     z interesi in željami ter
 
     ambicijami zaposlenih.
 
     Končni rezultat je višja
 
     stopnja konkurenčnosti
 
     tako organizacije
 
     kot zaposlenih.«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev kariernega načrta
 
  
2. poglavje: Namen izdelave kariernih načrtov zaposlenih
 
  
3. poglavje: Uporaba kariernih načrtov v organizacijah
 
  
4. poglavje: Vloga vodij pri pripravi kariernih načrtov sodelavcev
 
  
5. poglavje: Vloga zaposlenega pri pripravi kariernega načrta
 
  
6. poglavje: Vsebinski elementi kariernega načrta
 
  
7. poglavje: Oblike in vrste kariernih načrtov
 
  
8. poglavje: Razvojni, kompetenčni in karierni načrti v organizacijah
 
  
9. poglavje: Karierni razgovor vodje s sodelavci
 
10. poglavje: Letni razgovori in karierni načrt
 
11. poglavje: Ureditev sistema kariernih načrtov v organizaciji
 
12. poglavje: Ocenjevanje zaposlenih in karierni načrt
 
13. poglavje: Dela in naloge ter karierni načrt
 
14. poglavje: Izobraževanje in karierni načrt
 
15. poglavje: Napredovanje in karierni načrt
 
16. poglavje: Spremljanje uresničevanja kariernih načrtov
 
17. poglavje: Prilagajanje in spreminjanje kariernih načrtov
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.