Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako vodim
        skupino in tim
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica
 
Kako vodim skupino in tim
 
Žepni priročnik za pravilno in učinkovito vodenje skupin in timov.
 
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Pridobite veščine vodenja timov in skupin.
 
S pomočjo timskega in skupinskega pristopa k izvajanju del in nalog
 
ter pridobivanju novih znanj je na podlagi učinkov sinergije in kohezije
 
mogoče dosegati višjo stopnjo uspešnosti in učinkovitosti kot zgolj
 
z združevanjem rezultatov individualnega dela. Pravilno vodenje timov
 
in skupin je zato veščina, ki jo mora pridobiti in obvladovati vsak
 
sodoben vodja.
 
 
 
Spoznajte načela delovanja timov in skupin.
 
Uspešnost timov in skupin temelji na vodenju s cilji, doseganju
 
odličnosti pri delu, stalnem izboljševanju, nehierarhični komunikaciji,
 
demokratičnem vodenju, doseganju konsenza pri odločanju, inoviranju,
 
razvoju kompetenc ter hitremu prilagajanju spremembam.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako vodim skupino in tim
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Littera Picta d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: marec 2014
 
     Število strani in mere: 46 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-8-3
 
     COBISS ID: 259134720
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »S pravilnim in učinkovitim
 
     vodenjem tima in skupine
 
     je tudi v primeru povprečnih
 
     in podpovprečnih virov in
 
     pogojev mogoče doseči visoko
 
     nadpovprečne rezultate,
 
     medtem ko nepravilno vodenje
 
     celo visoko kompetentnega
 
     in perspektivnega tima in
 
     skupine lahko onemogoča
 
     njegovo odličnost ali celo
 
     izniči rezultate.«
 
     (iz knjige Kako vodim
 
     skupino in tim)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Celostna in učinkovita timska oziroma skupinska organiziranost je
 
postala razvojna vizija in perspektiva tako velikih in srednje velikih
 
kot tudi majhnih in mikro podjetij ter organizacij. Z uvajanjem timske
 
in skupinske organiziranosti se vselej spreminja celotna organizacija,
 
ki s pomočjo upravljanja tovrstnega načina delovanja razvija sodobne
 
in nujno potrebne pristope permanentne rasti in razvoja, inoviranja
 
in stalnega izboljševanja, aktivnega participiranja vseh zaposlenih,
 
tehnološkega napredka, permanentnega učenja in aktivne uporabe
 
znanj, poslovnega promoviranja ter v splošnem zlasti pristope poslovne
 
odličnosti. Zagotavljanje uspešnega in učinkovitega sodelovanja med
 
člani tima in skupine ter izkazovanje rezultatov z ustvarjeno novo
 
oziroma dodano vrednostjo, pa zahteva pravilno in učinkovito vodenje
 
tako skupine in tima kot celote kot tudi njegovih posameznih članov.
 
    Žepni priročnik za učinkovito in pravilno vodenje timov in skupin
 
obravnava temeljna načela oblikovanja, vodenja in celostnega razvoja
 
timov in skupin. Uvodoma se bomo seznanili z značilnostmi timske
 
in skupinske organiziranosti ter z najpomembnejšimi prednostmi in
 
načeli skupinskega in timskega načina dela. Osvojili bomo ključna pravila
 
pri oblikovanju uspešnih in zmagovalnih timov in skupin ter doseganja
 
njihove učinkovitosti. V priročniku je poseben poudarek namenjen zlasti
 
vlogi vodje v skupini in timu. Posvetili pa se bomo tudi skupinski in
 
timski participaciji ter mreženju, temeljnim nalogam in ciljem timov in
 
skupin, motiviranju in nagrajevanju članov tima in skupine, spodbujanju
 
inovativnosti in učenja v skupini in timu ter načinu skupinskega in
 
timskega komuniciranja. Nenazadnje so v priročniku osvetljeni še temel-
 
jni izzivi skupinskega in timskega dela, smernice pri spreminjanju in
 
prilagajanju timov in skupin ter spremljanje dosežkov skupine in tima.
 
    Priročnik odlikujejo, tako kot celotno zbirko knjižic »30 minut za
 
vodenje«, priročnost za takojšnjo uporabo v poslovni praksi, enostavnost
 
in razumljivost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših
 
znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno
 
manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja
 
novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo
 
organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno
 
pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar
 
pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom
 
in vodjem na vseh nivojih in področjih vodenja v podjetjih in drugih
 
organizacijah.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Timska in skupinska
 
     organizacija sta pri
 
     opravljanju del in nalog
 
     ter doseganju korporativnih
 
     ciljev postali osnovni način
 
     delovanja vseh sodobnih
 
     organizacij.«
 
     (iz knjige Kako vodim
 
     skupino in tim)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Opredelitev skupine in tima
 
2. poglavje: Timska in skupinska organiziranost podjetja
 
3. poglavje: Prednosti skupinskega in timskega dela
 
4. poglavje: Načela skupinskega in timskega dela
 
5. poglavje: Oblikovanje skupine in tima
 
6. poglavje: Vloga vodje v skupini in timu
 
7. poglavje: Doseganje učinkovitosti skupine in tima
 
8. poglavje: Vodenje posameznih članov skupine in tima
 
9. poglavje: Naloge in cilji skupine in tima
 
10. poglavje: Skupinska in timska participacija
 
11. poglavje: Skupinsko in timsko mreženje
 
12. poglavje: Učenje v skupini in timu
 
13. poglavje: Inovativnost v skupini in timu
 
14. poglavje: Komuniciranje v skupini in timu
 
15. poglavje: Motiviranje v skupini in timu
 
16. poglavje: Nagrajevanje v skupini in timu
 
17. poglavje: Spremljanje dosežkov skupine in tima
 
18. poglavje: Prilagajanje in spreminjanje skupine in tima
 
19. poglavje: Temeljni izzivi skupinskega in timskega dela
 
20. poglavje: Proces razvoja skupin in timov
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.