Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako upravljam
        znanja
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica
 
Kako upravljam znanja
 
Žepni priročnik za celostno upravljanje korporativnih in individualnih znanj.
 
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte znanje kot kapital organizacij.
 
Znanje ima vse lastnosti kapitala in tudi trg znanja je postal kapitalski.
 
Zato moramo v organizacijah zagotoviti, da znanje ne bo predstavljalo
 
zgolj vira, temveč da bo v vlogi ustvarjalca dodane vrednosti.
 
 
 
Naučite se celostnega upravljanja znanja.
 
Znanje je potrebno načrtno upravljati, saj v nasprotnem primeru sploh
 
ne vemo, s katerimi znanji razpolagamo, ali ustvarjajo novo vrednost, kakšna
 
znanja potrebujemo, ali jih optimalno uporabljamo in ali znanja sploh dotekajo
 
v organizacijo ali pa nam ustvarjeno novo znanje morda zgolj propada.
 
 
 
Razvijte sodobno organizacijo znanja.
 
Analiziranje obstoječih znanj, določanje potreb po znanjih, izobraževanje,
 
prenos znanj, razvoj in uporaba novih znanj ter zaščita in trženje znanj.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako upravljam znanja
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: oktober 2010
 
     Število strani in mere: 46 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-5-2
 
     COBISS ID: 252756224
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Izziv ekonomije znanja
 
     se ne nahaja v pridobivanju
 
     obstoječih in dostopnih znanj,
 
     temveč v ustvarjanju novih
 
     znanj, ki na trgu dosegajo
 
     visoke vrednosti.
«
 
     (iz knjige Kako upravljam
 
     znanja)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Izziv sodobnih organizacij ni več zgolj v pridobivanju obstoječih znanj,
 
na osnovi katerih lahko ustvarjamo nova znanja, ki so izvirna, kakovostna
 
in uporabna, temveč v gospodarni uporabi, trženju in plemenitenju znanj,
 
katerim ohranjamo in povečujemo ceno, obstojnost in uporabnost. Ključni
 
del konkurenčnega boja pa izvira iz zagotovitve stalnega ustvarjanja dodane
 
vrednosti iz naslova znanja ter s tem njegovo pretvarjanje v finančni kapital
 
in nove oblike intelektualnega kapitala.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali temelje upravljanja
 
z znanjem. Seznanili se bomo z lastnostmi znanja kot kapitala v ekonomiji
 
znanja in z razvojem učeče se organizacije ter organizacije znanja kot njene
 
nadgradnje. Poleg načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja
 
v okviru upravljanja z znanjem, se bomo dotaknili tudi širšega področja
 
upravljanja kompetenc. Spoznali bomo pristop določanja potreb po znanjih,
 
pridobivanje znanj z izobraževanjem, širjenje in prenos znanj, uporabo znanj
 
v neposredni praksi in sisteme pravne zaščite znanj ter osvetlili problem
 
obstojnosti znanj na sodobnem trgu znanja.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv
 
na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih
 
pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo,
 
da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat
 
preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se
 
organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih
 
projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom,
 
podjetnikom, upravljalcem znanja in drugim uporabnikom.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Znanje kot ključni vir
 
     konkurenčne prednosti je
 
     potrebno načrtno upravljati,
 
     da bi ga lahko pretvorili
 
     v finančni kapital in v nove
 
     oblike intelektualnega kapitala.
«
 
     (iz knjige Kako upravljam
 
     znanja)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Znanje kot kapital
 
2. poglavje: Izobraževanje zaposlenih
 
3. poglavje: Učeče se organizacije
 
4. poglavje: Organizacije znanja
 
5. poglavje: Vseživljenjsko učenje
 
6. poglavje: Upravljanje znanj
 
7. poglavje: Upravljanje kompetenc
 
8. poglavje: Menedžerji znanja
 
9. poglavje: Potrebe po znanjih
 
10. poglavje: Pridobivanje znanj
 
11. poglavje: Širjenje in prenos znanj
 
12. poglavje: Uporaba in trženja znanj
 
13. poglavje: Zaščita in obstojnost znanj
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.