Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako pravilno
        komuniciram
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica, ponatis
 
Kako pravilno komuniciram
 
Žepni priročnik za učinkovito, pravilno in etično poslovno komuniciranje.
 
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte sodobno poslovno komuniciranje.
 
Pravilno poslovno komuniciranje je demokratično, profesionalno,
 
etično, strpno, iskreno in spoštljivo. Sodobno poslovno komuniciranje
 
pa je poleg tega tudi iskrivo, navdihujoče in prijateljsko.
 
 
 
Naučite se učinkovitega komuniciranja.
 
Komunikacija je dovolj učinkovita le v primeru, da enako intenzivno
 
poteka tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor in obenem enako
 
intenzivno tudi iz zunanjega okolja v organizacijo kot iz organizacije
 
v okolje. Možnosti komuniciranja morajo biti povsem enake za vse deležnike
 
(zaposlene, kupce, dobavitelje, delničarje, poslovne partnerje in druge).
 
 
 
Spoznajte pravila različnih oblik komuniciranja.
 
Pravilno pisno komuniciranje, telefoniranje, vodenje sestankov, tržno
 
komuniciranje, komuniciranje s sodelavci, elektronsko komuniciranje, itd.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako pravilno komuniciram
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid prvega natisa: september 2010
 
     Izid prvega ponatisa: november 2010
 
     Število strani in mere: 48 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-4-5
 
     COBISS ID za prvi natis: 252590592
 
     COBISS ID za prvi ponatis: 253061376
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Zaradi pravilne komunikacije
 
     smo pogosto uspešni tam,
 
     kjer je to videti nemogoče,
 
     zaradi nepravilne komunikacije
 
     pa smo neredko neuspešni tam,
 
     kjer je uspeh videti neizogiben.
«
 
     (iz knjige Kako pravilno
 
     komuniciram)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Poslovno komuniciranje je eno izmed področij, ki v zadnjih letih doživlja
 
velike spremembe. Korporativna komunikacija je namreč postala veliko bolj
 
demokratična, odprta in intenzivnejša, obenem pa manj profesionalna,
 
prehitra in površna. V odnosu do neposredne ustne in pisne komunikacije,
 
se je močno povečal delež elektronske komunikacije. Poslovno komuniciranje
 
je obenem postalo zahtevnejše, saj se je močno skrajšal čas, ki je potreben
 
za optimalno odzivnost, sprejem in želeni učinek komuniciranih sporočil.
 
Kljub temu pa organizacije področju poslovnega komuniciranja posvečajo
 
premalo pozornosti. Na področju komuniciranja v organizacijah žal vlada nek
 
varljiv občutek, da o tem vemo dovolj in da to niti ni tako zelo pomembno,
 
češ, saj znamo govoriti, pisati in brati. Pa vendar se ravno pri komuniciranju
 
dela največ napak in največkrat se tega sploh ne zavedamo. Tudi vzroke
 
različnih težav bi v organizacijah morali vedno najprej iskati v komunikaciji
 
in šele nato drugod. Zaradi pravilne komunikacije smo namreč pogosto
 
uspešni tam, ker je to videti nemogoče, zaradi nepravilne komunikacije
 
pa smo neredko neuspešni tam, kjer je uspeh morda videti neizogiben.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali pravila poslovnega
 
komuniciranja in načine učinkovitega podajanja in prejemanja sporočil
 
v različnih oblikah komuniciranja ter tako pridobili celosten vpogled
 
v pravilno poslovno komunikacijo. Kot vodja morate namreč vedeti, kaj je
 
pri poslovnem komuniciranju sprejemljivo in kaj ne, kdaj boste s sporočilom
 
dosegli pravi učinek in katerim napakam v komunikaciji se morate izogibati.
 
Ko boste to osvojili, boste razvijali tudi pravi občutek za komuniciranje.
 
Z vajo in upoštevanjem smernic v praksi, pa boste postajali vedno bolj vešči
 
komuniciranja, kar bo v zadovoljstvo tako vam kot vašim zaposlenim,
 
kupcem, strankam in drugim deležnikom. Neredko smo presenečeni, kako
 
izboljšanje komunikacije v organizacijah pozitivno vpliva na vsa ostala
 
področja delovanja, poslovanja in medsebojnih odnosov.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv
 
na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih
 
pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo,
 
da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat
 
preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije
 
vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar
 
pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom,
 
tržnikom in drugim uporabnikom.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Na področju komuniciranja
 
     vlada nek varljiv občutek,
 
     da o tem vemo dovolj,
 
     pa vendar se ravno
 
     pri komuniciranju dela
 
     največ napak.
«
 
     (iz knjige Kako pravilno
 
     komuniciram)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Poslovno komuniciranje
 
2. poglavje: Demokratično komuniciranje
 
3. poglavje: Pravilna poslovna komunikacija
 
4. poglavje: Komuniciranje s sodelavci
 
5. poglavje: Pisno komuniciranje
 
6. poglavje: Sestanki in pogajanja
 
7. poglavje: Predavanja in predstavitve
 
8. poglavje: Informiranje zaposlenih
 
9. poglavje: Telefoniranje
 
10. poglavje: Tržno komuniciranje
 
11. poglavje: Elektronsko komuniciranje
 
12. poglavje: Neverbalno komuniciranje
 
13. poglavje: Aktivno poslušanje
 
14. poglavje: Poslovni bonton
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.